Låt oss hjälpa er att bli en av de bästa. Börja här!
Startsida Riktlinjer för användning online

Riktlinjer för användning online

Great Place to Work® Institute, Inc. (”GPTW”) vill tillhandahålla möjligheter att utbyta information och idéer som kan hjälpa företag och samhället i stort att kunna skapa utmärkta arbetsplatser. Du kan kommentera en artikel som publicerats på någon av GPTW:s webbplatser (”webbplatsen”). Du kan också delta på sociala mediawebbplatser - inklusive, men ej begränsat till, Facebook, Twitter och LinkedIn - genom att klicka på en länk från webbplatsen.

Efterlevnad av lagar och användarvillkor

Om du väljer att publicera en kommentar eller delta i sociala medier, samtycker du till att efterleva alla gällande lagar och bestämmelser, inklusive, men ej begränsat till, immateriella egendomslagar och sekretesslagar.

Du samtycker också till att efterleva denna webbplats villkor och bestämmelser.

Dessutom samtycker du till att efterleva de villkor och bestämmelser som publicerats på relevanta sociala mediawebbplatser - såsom Facebook, Twitter och LinkedIn.

Vid motsägelser mellan dessa Riktlinjer för användning online (”riktlinjerna”) och de villkor och bestämmelser  som publicerats på webbplatsen, samtycker du till att GPTW:s riktlinjer ska gälla.  Vid motsägelser mellan dessa riktlinjer och de villkor och bestämmelser som publicerats på Facebook eller andra sociala mediawebbplatser, samtycker du också till att GPTW:s riktlinjer ska gälla.

Observera att i de sällsynta fall en användare överträder våra riktlinjer, kommer han eller hon att erhålla en varning och om det blir nödvändigt kommer denna person att förbjudas att kunna publicera fler kommentarer.

Användarinnehåll

Du är medveten om och samtycker till att den publicerande parten är själv ansvarig för text, grafik, programvara, musik, ljud, fotografier, videor, meddelanden, anslag, data, information och övriga material (kollektivt, ”användarinnehåll”). Du ansvarar därmed för allt användarinnehåll som du publicerar, sprider eller skickar.

Du ska publicera med ärliga och goda avsikter och i syfte att informera och uppmuntra till diskussion. Användare som stör och skapar oordning är inte välkomna. Om vi misstänker att du publicerat något i syfte med att skapa oordning eller för att orsaka skada, kommer du att förbjudas att publicera fler inlägg.

Du samtycker till att inte:

(1) publicera eller sprida användarinnehåll som är olagligt, trakasserande, nedsättande, smädligt, hotfullt, obscent, skadligt, kränkande, förtalande eller som inkräktar på någon annans privatliv;

(2) publicera eller sprida användarinnehåll som inkräktar på eller bryter mot någon annan parts upphovsrättigheter, varumärke, handelshemligheter, patent eller annan immateriell egendomsrättighet, inklusive, men ej begränsat till, användning av en tredje parts upphovsrättsskyddade material utan lämpligt tillstånd eller befogenhet, använding av en tredje parts varumärke utan lämpligt tillstånd eller befogenhet, samt användning eller spridning av en tredje parts information (oavsett om denna information är en skyddad handelshemlighet) i överträdelse av sekretesslagen;

(3) publicera eller sprida maskar, virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer, koder eller program;

(4) publicera eller sprida reklam, marknadsföringsmaterial, kedjebrev, skräppost, eller andra typer av oombedda e-postmeddelanden i massutskick till personer eller enheter som inte har samtyckt till att ta emot sådana utskick;

(5) ge dig ut för att vara en annan person eller enhet; ljuga eller i övrigt förvanska din relation med en annan person eller enhet; medvetet utelämna, radera, förfalska eller förvanska sändningsinformation, inklusive rubriker, svarsadresser och Internet-protokolladresser; eller på annat sätt manipulera identifikation för att dölja ursprunget av det utskickade användarinnehållet;

(6) publicera eller sprida användarinnehåll som du inte har rätt till att kunna publicera, sprida eller sända;

(7) störa det normala dialogflödet eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att kommunicera i realtid;

(8) manipulera, störa eller i övrigt skada webbplatsen eller de servrar eller nätverk som webbplatsen är ansluten till;

(9) smutskasta andra användares karaktär eller rykte, använda grova uttryck, förolämpa, håna, förlöjliga, elektroniskt förfölja eller på annat sätt trakassera andra användare;

(10) förolämpa, attackera, förringa eller förlöjliga andra användares övertygelser eller livsval;

(11) samla in eller lagra andra användares personliga information;

(12) ägna dig åt aktiviteter som skulle kunna kränka andras rätt till privatliv, inklusive, men ej begränsat till, insamling och distribution av information om andra användare utan deras tillstånd, förutom där detta är tillåtet enligt gällande lag;

(13) använda webbplatsen i olagligt syfte;

(14) publicera en annan persons för- och efternamn eller annan identifierbar personlig information, inklusive, men ej begränsat till, arbetsplats, exakt bostadsadress; om du inter har hans eller hennes tillstånd. Med undantag från denna riktlinje, så kan du vid publicering av fakta om ett företag, inkludera fullständiga namn på personer samt deras befattningar och arbetsplatser, förutsatt att din publicering är korrekt och inte utgör ett förtal;

(15) vidarebefordra eller publicera privata meddelanden som någon sänt dig utan skriftligt tillstånd från avsändaren; eller

(16)  välja ett användarnamn som är vulgärt, obscent eller som felaktigt representerar dig för andra användare.

Fotografier

(17) Du får gärna publicera fotografier, förutsatt att de överensstämmer med alla våra riktlinjer och att du har skaffat ett skriftligt tillstånd från fotografen och personerna på fotografiet.

Andra webbplatser

(18) Du får nämna, länka till och diskutera andra webbplatser som kan vara av intresse för andra användare, förutsatt att webbplatserna du länkar till eller refererar är förenliga med våra riktlinjer.

Överträdelser av dessa riktlinjer

(1) Om du överträder dessa riktlinjer kan påföljden bli en varning eller en tillfällig eller permanent avstängning från att kunna deltaga på webbplatsen.

(2) Avstängning sker enligt GPTW:s eget gottfinnande då vi bedömer att en användare är oförmögen eller ovillig att följa våra riktlinjer.

Användarinnehåll/Korrespondens

Du bekräftar att du är medveten om att GPTW vanligtvis inte förhandsgranskar användarinnehåll, men att GPTW och dess representanter har rätt till (men har inte skyldighet) i eget gottfinnande, att redigera, vägra, ta bort eller flytta användarinnehåll. GPTW och dess representanter har rätt att ta bort användarinnehåll som GPTW i eget gottfinnande anser vara stötande av juridiska eller andra skäl.

Du bedräftar och samtycker till att GPTW kan komma att lagra användarinnehåll och även kan komma att avlsöja användarinnehåll om detta krävs enligt lag eller om GPTW i god tro anser att sådan lagring eller avslöjande rimligen är nödvändig för att (a) efterleva en juridsik process; (b) agera på fordringar om att användarinnehåll kränker en tredje parts rättigheter; eller (c) för att skydda GPTW, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet. 

Detaljerad information om vår användning av personlig identifierbar information som inkluderas i användarinnehåll beskrivs i vår sekretesspolicy.

Då du publicerar användarinnehåll på webbplatsen eller överför användarinnehåll via webbplatsen (1) intygar och försäkrar du GPTW om att du har införskaffat alla nödvändiga licenser, medgivanden, undantag, överlåtelser, auktoriseringar och/eller tillstånd att kunna publicera eller sända användarinnehållet; samt (2) beviljar du GPTW oåterkalleligen globalt, utan emsanrätt att i all framtid, en fullständigt licensieringsbar, royaltyfri licens och rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera, sända, samt offentligt framföra och ställa ut detta användarinnehåll (helt eller delvist) och/eller att (helt eller delvist) inkludera det i andra arbeten i vilken form som helst, media eller teknologi, både sådana som för närvarande är befintliga och sådana som kan komma att utvecklas.

Du bekräftar att du är medveten om att webbplatsen innehåller andra användares åsikter och synsätt, för vilka GPTW inte ansvarar för. Du bekräftar vidare att du är medveten om att GPTW inte är ansvariga för om användarinnehåll på webbplatsen är korrekt. Du är medveten om och samtycker till att du bör granska och åta dig alla risker i samband med användningen av allt användarinnehåll, inklusive allt användarinnehålls tillförlitlighet beträffande korrekthet, fullständighet och användbarhet.

Alla kommentarer, allt material eller brev som du sänder till GPTW gällande webbplatsen, inklusive, men ej begränsat till, frågor, kommentarer, förslag, kritik och liknande, kommer att betraktas som icke-konfidentiell och ej påvisa någon fordran av äganderättigheter eller personliga rättigheter, förutom om du uttryckligen anger i korrespondensen att materialet (i) ”inte kan publiceras” och (ii) innehåller ”privat och upphovsrättsskyddad” information som inte får distribueras. GPTW ska inte ha några förpliktelser gällande material som du inte upprättar begränsningar för och GPTW ska ha rätt att kunna reproducera, använda, avlsöja, ställa ut, offentligt visa upp, omvandla, redigera, förkorta, skapa härledda arbeten från och/eller distribuera material som du inte upprättar begränsningar för. Du bekräftar även att du är medveten om att dina inlägg kan registreras av sökmotorer såsom Yahoo och Google. Vidare har GPTW rätt, för vilket ändamål som helst samt utan kompensation till dig eller andra förpliktelser gentemot någon annan inklusive dig, att fritt kunna använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i kommunikation som du sänder till GPTW.

Lagring av innehåll

Du samtycker till att GPTW enligt eget gottfinnande och utan ett skriftligt förhandsmeddelande till dig, har rätt att upprätta en övre gräns för det lagringsutrymme för användarinnehåll som förvaras, sprids eller sänds via webbplatsen. Du samtycker till att GPTW inte ansvarar för eller har några förpliktelser i samband med radering eller misslyckanden att kunna lagra meddelanden, kommunikation eller annat användarinnehåll som förvaras, sprids eller sänds via webbplatsen.

Din kontakt med tredje parter

Dina mellanhavanden med tredje parter som du finner på eller via webbplatsen sker enbart mellan dig och den tredje parten. GPTW kan inte utlova några utfästelser eller garantier gällande varor och tjänster som införskaffas från sådana tredje parter och du samtycker till att GPTW inte ansvarar för några förluster eller skador som orsakas på grund av dina mellanhavanden med en tredje part, eller på grund av en sådan tredje parts närvaro på webbplatsen.

Upphävning

Du samtycket till att GPTW utan något förhandsmeddelande till dig och helt enligt eget gottfinnande, när som helst kan upphäva din användning av webbplatsen och där GPTW finner det lämpligt, har rätt att ta bort eller radera ditt användarinnehåll, helt eller delvist. Du samtycker vidare till att GPTW inta ska hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part för följderna av ett sådant upphävande av din användning av och åtkomst till webbplatsen. Vid en eventuell upphävning av din användning av och åtkomst till webbplatsen, samtycker du till att bestämmelserna gällande immateriella egendomsrätter, skadeersättning, friskrivningsklausuler, garantier, ansvarsbegränsningar och gällande lag fortsättningsvis skall gälla efter en sådan upphävning.

Översättningar

Dessa riktlinjer för användarinnehåll online publiceras på GPTW:s partnerwebbplatser i många jurisdiktioner i världen och på många olika språk.  Om du inte flytande talar det språk som du läser, bör du besöka Great Place to Works® webbplats för det land med det språk som du talar bäst.  Använd funktionen ”KONTAKTA OSS” för frågor.

Senaste revision:  9 juni, 2011