Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Konflikthantering: Hur man kan arbeta med konfliktlösning på jobbet - GPTW

På arbetsplatsen uppstår konflikter med jämna mellanrum. Med rätt hantering av konflikter kan din verksamhet växa sig starkare och stämningen förbättras. Det är viktigt att du som ledare är uppmärksam på de motsättningar som finns och att du är lösningsorienterad.

En konflikt kan uppstå när som helst, var som helst. När den är arbetsrelaterad är det viktigt att den löses på rätt sätt så att arbetsrelationer och arbetsutveckling inte påverkas negativt. Olika personer har olika åsikter och tillvägagångssätt vilket man måste respektera. 

Vad är en konflikt?

När personer med olika åsikter har svårt att se saker från en annans perspektiv kan en konflikt uppstå. Detta kan ske varsomhelst, på jobbet men också i privatlivet och i samhället i stort. En konflikt kännetecknas ofta av att man upplever att en annan person motarbetar en i olika situationer. I värsta fall kan irritation, ilska och frustration göra att konflikten blir ännu större.

Konflikten kan bli värre med tiden och kan leda till hårda motsättningar som får en negativ påföljd för verksamheten: 

 • Team splittras

 • Samarbetsförmågan minskar

 • Det uppstår prat bakom ryggen

 • Hämndbegär och hämndlystna handlingar kan förekomma

Exempel på konflikter på jobbet eller arbetsplatsen

Ju mer du har koll på anledningarna till att en konflikt uppstår desto lättare lär du dig att lösa den.

Vanliga konflikter på arbetsplatser och hur du kan lösa dem:

 • Värderingar – Värderingskonflikter är ofta en av de svårare att lösa eftersom vi alla är olika och har olika principer och värderingar. Att lösa en värderingskonflikt kräver förmåga att se på saker på olika sätt och att medla mellan parterna. Respekt är viktigt. Kan parterna komma överens om att inte vara överens och ändå respektera varandra kan något riktigt bra komma ut av det hela. 

 • Beteendemönster – Vi har alla våra sätt att tackla och hantera situationer, mål och arbetsmetoder. Ett sätt som fungerar för den ena kanske inte känns rätt för den andra. Att vara medveten om de olika beteendemönstren som finns och lära sig av varandra samt att förstå hur andra jobbar, kan istället skapa något fantastiskt. 

 • Tolkningar – Konflikter kan uppstå genom att man tolkar saker och ting på olika sätt. Budskap kan tolkas olika. Här gäller det för dig som ledare eller ansvarig att vara så tydlig som möjligt i kommunikationen. Vad som uppfattas på ett sätt av en person, uppfattas helt annorlunda av en annan.

 • Roller och arbetsfördelningar – En av de vanligaste konflikterna på ett företag. Vissa tycker att man har det övergripande ansvaret över ett uppdrag medan den andra anser att det är hens uppgift.  Somliga anser att deras arbetsbörda är för stor och att kollegan inte gör sitt jobb som den ska. Dra nytta av medarbetarsamtal men gör också upp tydliga riktlinjer för vem som ansvarar för vad. 

Metoder för konflikthantering

Du kan använda flera metoder för att lära dig känna igen en konflikt och hantera den innan den går för långt. Ju snabbare du känner igen en konflikt desto lättare blir den att lösa.

Konflikttrappan – Så växer konflikter fram

Lär dig känna igen de första tecknen på en konflikt. Med konflikttrappan, som är framtagen av organisationskonsulten Friedrich Glasl, kan ledningen snabbt tolka signalerna och införa strategier för att inte låta konflikten gå för långt. 

Konflikttrappans olika steg:

 • Meningsskiljaktigheter

 • Personifiering

 • Konflikten och problemet växer

 • Samtal och debatter avslutas

 • Fientlighet och härskartekniker

 • Smutskastning och trakasserier

 • Polarisering uppstår

För att undvika att komma till slutet på trappan krävs det att alla får komma till tals och att ledningen hittar lösningar på problemet. Strategierna kan vara olika som att införa pauser när diskussionen går för långt, ta till kodord och/eller håll kontinuerliga avstämningar med medarbetarna. Kanske låta två personer samtala medan du sitter med som en oberoende part. 

Konflikttriangeln – ABC-modellen

Den här modellen, som är skapad av fredsforskaren Johan Galtung, synliggör konfliktens olika sidor och dess ursprung. Modellen symboliserar en triangel med hörnen A, B och C.

 • A –Attityd

 • B – Beteende

 • C – Konflikt (Conflict)

Konflikten uppstår alltid vid C (Conflict). Det är här man kan ställa sig frågor till varför konflikten kom till. 

Har något gjort något som andra irriterat sig på? 

Är något otydligt som gör att människor känner sig vilsna?

Har man olika sätt att se på hur mål ska uppnås?

B står istället för beteende. Här beskrivs det hur parterna beter sig i form av kommunikation, agerande och aggressivitet. 

OBS! Konflikten kan istället vara latent vilket innebär att den inte har någon beteendekomponent.

A innebär attityder. Vad tänker, vill och känner de inblandade? Att identifiera allt detta är inte alltid lätt eftersom det också kan förändras under tiden.

Konflikttriangeln lämpar sig särskilt för att identifiera konfliktens olika sidor och förklara de olika mekanismerna som ligger bakom. Det gör att du kan ta itu med konflikten och lösa den snabbare.

Viktigt att utveckla konflikthantering

Konflikthantering kräver ständig utveckling och analyserande. Grunden till att kunna lösa bråk och motsättningar är tydlighet och konkret kommunikation. Att lyssna och sätta sig in i medarbetarnas sätt att se på saker utifrån olika perspektiv är också en grundläggande kunskap som ledare. Detta är även egenskaper som är viktiga i privatlivet och i nära relationer.

Det är viktigt att förstå att konflikter inte alltid är negativa. Om de hanteras rätt kan de främja utveckling och bädda för bättre relationer och mångfald på en arbetsplats. 

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC