Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Studie visar: Lönen minst viktig på arbetet

Rapporten Så mår svenskarna på jobbet 2021 tar tempen på arbetsplatskulturen under pandemiåret.

Balans mellan arbete och fritid är långt viktigare än lön och förmåner. Det visar den största svenska studien i sitt slag från organisationen Great Place to Work. Den nya studien bringar ljus över vad som fungerar och inte fungerar på svenska arbetsplatser. Till exempel måste ledare bli bättre på att delegera och vara tydliga med sina förväntningar. Men pandemin har också förstärkt förtroendet för ledningsgruppen.

Rapporten sammanfattar upplevelsen hos 23 074 medarbetare på svenska organisationer. Resultatet visar att det råder en hög grad av tillit inom svenska organisationer och att den pågående pandemin har förstärkt tilliten till ledningen.

– Det har varit extra intressant att undersöka arbetsplatskulturen på svenska organisationer det gångna året. Vi började mätningarna i februari 2020 och avslutade dem i januari i år, det vill säga mitt under pågående pandemi. En farhåga var att pandemin skulle ha påverkat arbetsplatskulturen negativt, men tvärtom ser vi att ledningsgrupper har lyckats bra när det kommer till att informera och stötta sina medarbetare, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

 

Läs mer och ladda ner rapporten här

 

Utdrag ur rapporten:

Jag känner att min organisation är lyhörd och förstår vad som oroar mig

82%

Jag får det stöd jag behöver från organisationen just nu, mot bakgrund av rådande omständigheter

86%

När jag arbetar på distans är det lätt för mig att vara lika effektiv som jag är när jag arbetar på min ordinarie arbetsplats

79%

När jag arbetar på distans möjliggör vår teknik att jag har tillräckligt med social interaktion med mina kollegor

80%

Våra ledare håller mig informerad om effekterna av coronakrisen på vår organisation

89%

Källa: Så mår svenskarna på jobbet, Great Place to Work®. 

 

Balans före lön och förmåner

Cirka varannan (57 procent), anser att medarbetarna får en rimlig lön för det arbete som utförs inom organisationen. Minst nöjda är de i åldern 25–34 (51 procent). Men frågan om lön är mångbottnad. När svenska arbetstagare fick rangordna den viktigaste av fem parametrar på arbetet kom balans mellan arbete och fritid (34 procent) högst upp följt av en tro på organisationens mission, produkter eller tjänster (22 procent), utvecklings- och karriärmöjligheter (21 procent) samt anställningstrygghet (14 procent). Längst ner på listan kom ersättning och förmåner (8 procent).

– Gamla föreställningar lever i viss mån fortfarande kvar om att jakt på pengar och berömmelse är de viktigaste faktorerna. Det är långt ifrån sant för majoriteten av de svenskar som går till arbetet varje dag. Att känna att ens arbetsgivare respekterar ens tid och det liv som finns utanför arbetet är viktigt och kommer att påverka hur dedikerad man är i sin roll. Det i kombination med en känsla av att man tillför något större med sitt arbete, det vill säga att det finns en tro på organisationens uppgift, är långt viktigare för engagemanget än summan i lönekuvertet, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

 

Hög tillit skapar ekonomisk lönsamhet

Rapporten inkluderar en ekonomisk analys som jämför nyckeltal hos de organisationer som är med på listan över Sveriges bästa arbetsplatser och 10 000 genomsnittliga svenska företag.  Analysen visar att det finns stora ekonomiska vinster att göra på att bygga en arbetsplatskultur där medarbetarna känner en hög grad av tillit. Organisationerna som är med på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser har nästan 60 procent högre vinstmarginal och 50 procent lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Sverige.

 

Skilda upplevelser av förväntningarna

När det kommer till förmågan hos ledare att delegera och samordna upplever 34 procent av medarbetarna att det brister. Det samma gäller när det kommer till att vara tydliga med sina förväntningar, 30 procent av medarbetarna är missnöjda med detta. Här ser vi ett gap mellan medarbetares och ledares uppfattning; 87 procent av de som ingår i ledningen tycker att de är bra på att delegera och vad gäller att vara tydliga med sina förväntningar upplever 90 procent av dem att de är det.

– Det är i gapen som de viktigaste insikterna finns. Här behöver svenska ledningsgrupper agera och bli ännu tydligare i sin kommunikation med medarbetarna, annars riskerar en känsla av att bli övervakad att få fäste, säger Maria Grudén.

Här är några av insikterna från rapporten:

  • Jämställt oavsett kön eller läggning

Sett till undersökningens 61 påståenden är det 2 påståenden som får allra högst betyg. På påståendena om att medarbetare behandlas likvärdigt oavsett sexuell läggning eller etniskt ursprung håller 95 % tillika 94 % med. 9 av 10 anser att medarbetare behandlas likvärdigt oavsett kön.

  • Små skillnader mellan könen

Data från de 23 074 medarbetare som deltagit i undersökningen från Great Place to Work visar att det endast finns små skillnader mellan upplevelsen sett till kön. Kvinnor är mer positiva till sin arbetsplats än män, med ett totalt Trust Index© på 81 % jämfört med männens 79 %.

  • Högt förtroende för ledningsgrupper

Endast 12 % har lite, väldigt lite eller inget förtroende för de utvärderade organisationernas ledningsgruppers omdöme.

  • Kamratskapet fungerar bäst

Högst index av alla fem undersökta områden, och därmed den del som svenska medarbetare anser fungerar bäst, är kamratskapet. 82 % av de som svarade på undersökningen tycker allt som allt att det råder en hög grad av kamratskap inom organisationen de arbetar för.

  • Corona har gjort bra organisationer ännu bättre

De organisationer som valt att lägga till frågor om corona har högre betyg inom samtliga undersökta områden. 88 % av de svarande i denna grupp instämmer i påståendet ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats” jämfört med 85 % hos de som inte har inkluderat coronafrågor.

  • Hög grad av tillit skapar ökad lönsamhet

Det finns stora ekonomiska vinster att göra på att bygga tillit inom sin organisation. Det visar en ekonomisk genomlysning av organisationer med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser och genomsnittliga svenska företag.  Organisationer med över 250 anställda har 59 % högre vinstmarginal, 42 procent högre rörelsemarginal och 46 procent lägre sjukfrånvaro jämfört med de 10 000 svenska genomsnittsföretag som ingick i den jämförande ekonomiska analysen. För organisationer med mellan 50 och 249 anställda är sifforna 59 % högre vinstmarginal, 37 % högre rörelsemarginal och 41 % lägre sjukfrånvaro.

 

Om rapporten Så mår svenskarna på jobbet

Mellan februari 2020 och januari 2021 undersökte Great Place to Work® upplevelsen hos 23 074 medarbetare runtom på svenska organisationer. Organisationerna har mellan 20 till 500+ anställda och är verksamma inom olika branscher.

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom följande områden: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Områdena är utvalda med utgångspunkt i Great Place to Works trettioåriga forskning, som visar att höga resultat inom dessa områden är grunden för att bygga lönsamma organisationer där medarbetarna är engagerade, innovativa och motiverade att göra ett bra jobb.

Undersökningen, som mäter en organisations nivå av tillit (Trust Index©), görs årligen i Sverige av Great Place to Work®. Totalt undersöker Great Place to Work® varje år 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder.

Rapporten inkluderar även data och svar från 4 292 medarbetare på 40 organisationer som under 2020 och 2021 valt att lägga till 5 frågor relaterande till Coronapandemin. 

Great Place to Work® har i jämförelsesyfte låtit mäta upplevelsen hos genomsnittliga svenska företag.  I den jämförande studien fick respondenterna ta ställning till samma påståenden som i Great Place to Works egen undersökning. Rapporten innefattar således ett Trust Index© och ett Sverigeindex för benchmark.

Utöver detta innefattar denna rapport även en ekonomisk jämförelse, där de ekonomiska resultaten från organisationer som är med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser ställs mot genomsnittliga svenska företags.

 ©2021 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC