Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Culture Audit 

Utvärdera er organisationskultur

Kartlägg ert nuläge och utveckla ert arbetsgivarerbjudande

Det är er kultur som lägger grunden för ert arbetsgivarerbjudande och medarbetarupplevelsen på er arbetsplats. Kultur handlar om människor och hur vi förhåller oss till varandra, och på en arbetsplats är det bra om det finns ett centralt ramverk som ger tydligt stöd och riktning. 

Med stöd av vår Culture Audit©, en inventering och utvärdering av er arbetsplatskultur, hjälper vi era ledare att förstå HUR de ska verka för att skapa och upprätthålla en positiv arbetsplatskultur. Resultatet skapar tydlighet och hjälper er att kommunicera vilka förväntningar ni har på både medarbetare och ledare.

Era handlingsprogram och vanor beskrivs av er och utvärderas sedan under nio verksamhetsområden; som t ex. rekrytering, kommunikation och utveckling. Kulturinventeringen tillför ledarperspektivet till vår modell och ihop med medarbetarundersökningen möjliggör den en utvärdering av er verksamhet från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv.

Ni väljer själva i vilken utsträckning ni arbetar med kulturprofileringen: på egen hand som ett verktyg för intern inventering eller ihop med våra experter.

Vi hjälper er i ert arbete att bli bättre

Strategisk kulturinventering

En interaktiv workshop där ledningsgrupp/ansvariga för Culture Audit skapar förståelse och insikt i vad en Culture Audit är samt hur man genomför den för att få ut maximal effekt för verksamhetens fortsatta utveckling. Ni påbörjar att skapa en stomme till er egen Culture Audit som ger er de bästa förutsättningarna för ert fortsatta arbete.

 

Strategisk riktning för arbetsplatskulturen, en gap-analy

Under en strategisk workshop redovisar vi vår utvärdering av er organisations arbetsgivarinsats med utgångspunkt i det ni beskrivit i Culture Audit. Vi sätter sedan er insats i relation till medarbetarnas upplevelse genom resultatet i Trust Index medarbetarundersökning och sätter sedan den samlade bilden i sammanhang genom att jämföra er mot de bästa arbetsplatserna. Vi identifierar tillsammans de områden som ni bör prioritera i ert vidare arbete.

© Great Place To Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC