Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så får du nöjda och glada medarbetare

Glädje och lycka är något vi alla strävar efter. Givet tiden vi spenderar på arbetet och tillsammans med kollegor, bör arbetsplatsen rimligtvis utgöra en stor del av denna potentiella glädje och lycka. Enligt Clifton (2021) är dock så många som 85 % av världens heltidsanställda missnöjda med sina jobb. Den höga siffran väcker frågor; är det kollegor, chefer, arbetsuppgifter, något helt annat eller en kombination av samtliga som skapar missnöjet? Hur kan arbetsgivare agera för öka antalet glada och nöjda medarbetare?

Kollegor, och företagsklimatet dessa utgör, är en stor del av den upplevda trivseln på jobbet. Undersökningar från oss på Great Place to Work visar att ett företagsklimat med teamkänsla, bestående av nöjda medarbetare och engagerade medarbetare, generellt sett medför en bättre arbetsplatskultur och i förlängning omsättning.

Hur skapar du då denna typ av kultur? I mångt och mycket handlar det om ledarskapet och främst av allt tilliten till ledarskapet.

I denna artikel förklaras fem begrepp med starka kopplingar till just tillit inom en organisation. Detta utmynnar i 10 konkreta punkter indelade efter 4 kategorier, hämtat från Abrahams et al. (2003) intervjuer med 20 organisationer för att identifiera beteenden som främjar tillit mellan människor.

5 begrepp att förstå innebörden av – och fördelarna med

glada medarbetare 2

Företagsklimat

Företagsklimat kan ses som det kollektiva beteendet och upplevelsen av att jobba inom en specifik organisation. Företagsklimat kan t ill exempel inom tech-branschen beskrivas som innovativa där medarbetarna ges utrymme att spekulera, utmana, testa, och göra fel för att finna den bästa lösningen. Inom äldrevård är det kanske mer omhändertagande och reglerat. Oavsett bolag, bransch, land eller världsdel har alla organisationer bestående av flera personer någon typ av företagsklimat. Det är svårt att sätta fingret på vad det specifikt är, och utgörs snarare av många små delar som bland annat beteende, styrning och värdegrunder som bolaget har.

Teamkänsla

Att bygga ett vi i stället för ett jag, jobba mot organisationens mål och inte bara individuella, och göra detta gemensamt är en stor del av organisationsstyrning. Genom en stark teamkänsla kan detta uppnås, och inte bara leda till en bättre styrd organisation utan även till en mer välmående och presterande sådan. Teamkänslan ökar potentiellt viljan att göra det lilla extra, liksom att ställa upp för varandra. Detta medför en större chans att uppgifter blir utförda i tid med precision samt med kvalitet. Det kan även innebära en hög grad av informationsspridning, något som bidrar till ökad kunskap och bättre lösningar. Därtill tenderar egoistiska handlingar och att man går bakom ryggen på varandra minska. 

Glada medarbetare

glada medarbetare 5

Vissa kanske undrar varför detta är nödvändigt, andra anser det självklart. Glada medarbetare innebär inte bara att individen är glad, utan också effekterna detta kan skapa hos andra och för bolaget. Utöver den personliga glädjen, kan glada medarbetare bidra till att sprida energi och entusiasm hos andra, skapa en samhörighet och underlätta samarbeten. Hur ofta bidrar till exempel inte ett glatt och trevligt bemötande till en god upplevelse, oavsett huruvida ett problem blev löst?

Nöjda medarbetare

glada medarbetare 8

Detta är inte bara viktigt för att behålla kompetens och kunskap inom ett bolag, men också för att medarbetare ska kunna fokusera på områden utöver vardagliga grunduppgifterna. Om medarbetare inte är nöjda medför detta med största sannolikhet brist på motivation, och arbetet utförs endast som ett sätt att få in pengar. Detta innebär också ofta att arbetet utförs till minimum, dvs. man gör det man måste och inte mer. I dagens kontinuerligt föränderliga samhälle där teknik och efterfrågan konstant utvecklas bör bolag eftersträva liknande karaktär, med andra ord att vara lika föränderliga som marknaden själv. I många avseenden innebär detta ett behov av innovativa, kreativa, kompetenta och drivna medarbetare som gör det lilla extra. Uppnås därför inte nöjda medarbetare uppnås med största sannolikhet inte heller samma grad av anpassningsbarhet som många branscher kräver.

Medarbetarskap

Utöver nöjda medarbetare, kan även medarbetarskap bidra till att skapa ett företagsklimat av innovation och anpassningsbarhet. Till följd av det extra utrymme som ges kan upplevelsen av frihet och känslan av visst självstyrande bidra till ökad motion, liksom främja ansvarstagande och nya idéer. I stället för att bli tillsagd att utföra en viss uppgift, kan man ställas inför ett problem och själv konstruera lösningen. Är det dessutom flera som tar sig an uppgiften genom ett utspritt medarbetarskap blir det sannolikt flertalet olika lösningar som ökar chansen att hitta rätt lösning genom olika perspektiv. En person sitter sällan på alla svar.

10 punkter som skapar nöjda och glada medarbetare

Tillit, tillit, tillit. Det är vägen till att bygga ett gott företagsklimat med nöjda och glada medarbetare där det råden stark teamkänsla och medarbetarskap. Här är 10 punkter som bygger tillit.

glada medarbetare 3

Pålitligt beteende

 1. Handla med diskretion
  1. Tydlighet med vilken information som förväntas vara konfidentiell, och sprid inte heller information som är konfidentiell.
  2. Om någon sprider sådan typ av information ska denne hållas ansvarig för detta.
 2. Var konsekvent mellan ord och handlingar
  1. Var tydlig med dina prioriteringar, så att det inte uppstår missförstånd.
  2. Sätt realistiska förväntningar på vad som förväntas göras.
 3. Säkerställ återkommande och betydelsefull kommunikation
  1. Skapa meningsfulla och minnesvärda interaktioner
  2. Se till att ha möten ansikte mot ansikte
  3. Utveckla nära relationer
 4. Visa engagemang i kollaborativ kommunikation
  1. Undvik att vara för kritisk och dömande av idéer
  2. Kräv inte alltid helt färdiga lösningar av ett problem
  3. Var villig att samarbeta med delvis utformade lösningar
 5. Försäkra att beslut är rättvisa och transparanta
  1. Förvisa dig om att medarbetare vet i vilka tillfällen och varför specifika regler gäller för specifika anställda, och tillämpa dessa konsekvent.
  2.  Säkerställ att befordran- och belöningskriterier är tydliga, för att minska eventuella dolda agendor

Organisatoriska faktorer

 1. Etablera och fastställ gemensam vision och språk
  1. Sätt tidigt gemensamma mål
  2. Sök möjligheter att skapa gemensam terminologi och tankesätt
  3. Var uppmärksam på missförstånd pga olika tankesätt eller terminologi
 2. Håll anställda ansvariga för tillit
  1. Inkludera mätbara aspekter av tillit i utvärderingar
  2. Motstå frestelsen att belöna väl presterande medarbetare som inte är pålitliga
  3. Kontinuerligt kommunicera nyckelvärden så som tillit, och uppmärksamma goda exempel, i flera forum 

Relationsfaktorer

glada medarbetare 6

 1. Skapa personliga relationer
  1. Bygg relation med någon baserad på gemensamma privata intressen
  2. Bibehåll en kvalitativ relation när du springer på bekanta från arbetet, inkluderande samtalsämnen om privata intressen
  3. Avslöja inte privat information som delats i förtroende
 2. Ge bort något av värde
  1. När tillfället tillåter, dela expertis
  2. När tillfället tillåter, dela med dig av ditt personliga närverk

Individuella faktorer

 1. Var ärlig med din expertis och dina begränsningar
  1. Var tydlig med vad du kan och inte kan göra
  2. Erkänn när du inte vet något, snarare än att låtsas för att inte skämmas
  3. Ta hänsyn till de som kan mer om ett specifikt ämne

 

Självklart kan det förekomma kulturella och personliga skillnader och ovanstående är inget facit utan snarare tips på hur ni eventuellt kan öka er tillit. Lyckas ni med detta ökar chansen för glada medarbetare, nöjda medarbetare, en starkare teamkänsla och många andra positiva aspekter som lägger grunden för ert positiva företagsklimat.

 

 ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC