Adjust cookies
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.
Essential cookeis
- Session cookies
Performance cookies
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- SocialShare Buttons
- Linkedin Insight
Targeting cookies
-Facebook Pixel

Så påverkar EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering rollen för HR

I en värld där hållbarhet blir allt viktigare, har EU:s nya lagstiftning om hållbarhetsrapportering (CSRD) placerat hållbarhetsfrågor i centrum för företagsstrategier. Dessa förändringar utmanar traditionella roller inom företag, särskilt inom Human Resources (HR), och presenterar nya möjligheter för företag att inte bara efterleva dessa krav utan även att framstå som ledare inom hållbarhet. Direktivet detaljerar specifika krav såsom ESRS S1 om "Own Workforce" och ESRS G1 om "Governance", vilka ställer nya krav på hur företag måste hantera sin personal. I detta sammanhang kan en Great Place To Work-certifiering visa sig vara en avgörande del av lösningen.

EU:s skärpta fokus på hållbarhet

Under de senaste åren har EU intensifierat sitt fokus på hållbarhetsfrågor, vilket återspeglas i en rad lagstiftningsåtgärder såsom förordningarna EU 2020/852 och EU 2019/2088. Dessa åtgärder kräver att företag inte bara rapporterar om sin finansiella prestanda utan också hur deras verksamhet påverkar sociala och miljömässiga hållbarhetsmål. Det nya direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) utgör en ytterligare förstärkning av denna trend genom att bredda omfattningen av hållbarhetsrapportering till att inkludera små och medelstora företag och utvidga innehållet till att omfatta sociala frågor och mänskliga rättigheter.

HR:s centrala roll

Med introduktionen av CSRD och dess fokus på social hållbarhet och mänskliga rättigheter hamnar HR-avdelningarna i en nyckelposition för att leda och implementera dessa förändringar. Direktivet kräver inte bara rapportering om företagets påverkan på miljö och människor men också hur hållbarhetsfrågor påverkar företaget. Detta innebär en betydande breddning av HR:s ansvarsområden, från att säkerställa lika behandling och möjligheter för alla, främja arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter till att aktivt bidra till företagets hållbarhetsmål.

Great Place To Work-certifiering som del av lösningen

I denna nya era, där företagens sociala ansvar blir allt viktigare, kan en Great Place To Work-certifiering erbjuda betydande fördelar. Certifieringen, som erkänner arbetsplatser som främjar en stark företagskultur, mångfald, och medarbetarengagemang, kan hjälpa företag att inte bara uppfylla de nya EU-kraven utan också att attrahera och behålla talanger, förbättra sitt varumärke och därigenom sin konkurrenskraft på marknaden.

En plattform för mätbara förbättringar

Vidare fungerar certifieringen som en plattform för kontinuerlig förbättring och erbjuder företag verktyg och metoder för att mäta, analysera och utveckla sin arbetsplatskultur. Detta är särskilt värdefullt i kontexten av CSRD-direktivet, där företag nu behöver demonstrera inte bara sina finansiella, utan också sina sociala prestationer och påverkan. En Great Place To Work-certifiering hjälper företag att etablera en solid grund av positiva arbetspraxis som kan rapporteras som en del av företagets bredare hållbarhetsåtgärder.

Förbättrad attraktionskraft och Talent Retention

Ett av de primära sätten som en Great Place To Work-certifiering stärker kopplingen till hållbarhetsrapportering är genom dess direkta påverkan på företagets attraktionskraft som arbetsgivare. I dagens arbetsmarknad värderar talanger allt högre företag som inte bara lovar utan också visar upp ett starkt engagemang för sociala värden och hållbarhetsmål. Genom att uppnå denna certifiering visar företag konkret sitt åtagande att skapa en inkluderande, stöttande och jämställd arbetsmiljö, vilket direkt översätter till förbättrad förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Främjande av social hållbarhet och medarbetarengagemang

Certifieringen bidrar också till att främja social hållbarhet genom att uppmuntra företag att investera i sina medarbetares välbefinnande och utveckling. Detta inkluderar initiativ som rör lika lön, mångfald och inkludering, balans mellan arbete och privatliv, samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom att ta itu med dessa områden, kan företag direkt påverka de sociala aspekterna av hållbarhetsrapporteringen, vilket inte bara visar efterlevnad av lagkrav utan också skapar en mer motiverad och produktiv arbetsstyrka.

Stärker företagets varumärke och marknadsposition

Slutligen stärker en Great Place To Work-certifiering företagets varumärke och marknadsposition genom att tydligt kommunicera dess åtagande till goda arbetsförhållanden och social ansvarighet. I en allt mer uppkopplad och transparent värld, där kunder och investerare söker företag som inte bara är lönsamma utan också positiva samhällsaktörer, blir detta allt viktigare. Certifieringen erbjuder ett erkänt och respekterat sätt att visa dessa värden externt, vilket kan bidra till ökad kundlojalitet och investerarintresse.

Implementering och utmaningar

Att anpassa sig till det nya regelverket och implementera nödvändiga förändringar inom HR kommer utan tvekan att vara en utmaning för många företag. Det krävs en strategisk planering, ökad kompetens inom hållbarhetsfrågor och förändrade interna processer. Det är här Great Place To Work-certifieringen kan spela en avgörande roll genom att erbjuda en strukturerad ram och verktyg för att skapa mer inkluderande och engagerande arbetsplatser som lever upp till de nya hållbarhetskraven.

Framtiden är hållbar

CSRD-direktivet markerar början på en ny era där företags hållbarhetsprestationer kommer att granskas lika noggrant som deras finansiella resultat. För HR innebär detta en möjlighet att omdefiniera sin roll och bidra till företagets långsiktiga framgång genom att leda arbetet med social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Med rätt strategi och verktyg, såsom Great Place To Work-certifieringen, kan företag inte bara möta dessa nya utmaningar utan också dra nytta av de möjligheter som följer med att vara i framkant av hållbarhetsarbetet.

 

Boka möte med Great Place To Work för att se hur vi kan hjälpa dig. 

Fyll i dina uppgifter nedan. ©2022 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
made with by CIC